Рада гімназії

Склад ради

Бондарук Максим Іванович- Голова Ради гімназії

Колісник Зіновій Богданович - заступник Голови Ради гімназії

Марущак Зоряна Іванівна - секретар Ради гімназії

Фінансово - економічна комісія

Голова комісії: Колісник Зіновій Богданович, заступник Голови Ради гімназії;

Члени комісії: Войтюк Наталія Костянтинівна, член Ради;

                        Домбровська Ірина Василівна, член Ради;

                        Мишковець Олександр Андрійович, член Ради;

                        Соколова - Озерова Юлія Олександрівна, член Ради;

                        Гайдай Ганна, член Ради.

Навчальна комісія

Голова комісії: Марущак Зоряна Іванівна, секретар Ради гімназії;

Члени комісії: Сидор Наталія Дмитрівна, член Ради;

                        Чернюгова Наталія Валентинівна, член Ради;

                        Янковський Ярослав, член Ради;

                        Прокопюк Тетяна, член Ради.

Правова комісія

Голова комісії: Міліщук Сергій Леонідович, член Ради гімназії;

Члени комісії: Балакунець Олег Ігорович, член Ради;

                        Возняк Леся Антонівна, член Ради;

                        Ткачук Яна, член Ради;

                        Олексюк Вікторія, член Ради;

Комісія з організаційних питань

Голова комісії: Руденко Сергій Валерійович, член Ради гімназії;

Члени комісії: Секлій Людмила Іванівна, член Ради;

                        Пеніщук Олена Вадимівна, член Ради;

                        Михайлишин Максим Степанович, член Ради;

                        Смолярчук Ольга, член Ради;

                        Лазаренко Микола, член Ради;

                        Дорошенко Марта, член Ради.

 

Витяг із Статуту

КЗ «Луцька гімназія №4

імені Модеста Левицького

Луцької міської ради Волинської області»

 

5.4. У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада гімназії.

Метою діяльності Ради є:

-         сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу в гімназії;

-         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського, батьківського колективів, громадськості щодо розвитку гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією;

-         розширення колегіальних форм управління гімназією;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основним завданням Ради є:

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення належного педагогічного клімату в гімназії;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

-         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи учнів і педагогів;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

-         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному дотриманню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

5.5. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості, учнів гімназії (ІІ-ІІІ ступенів навчання). Представництво в Раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) гімназії.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових зборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

5.6. Рада навчального закладу діє на засадах:

-         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог чинного законодавства України;

-         колективності ухвалення рішень;

-         добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання Ради гімназії може скликатися її Головою або з ініціативи директора гімназії, власника (засновника), а також членами Ради гімназії. Рішення Ради приймаються переважною більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальними є голос Голови ради гімназії. Рішення Ради, що суперечать законодавству України та Статуту гімназії доводиться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.

 

5.7. Очолює Раду гімназії голова, який обирається із складу Ради.

-         Голова Ради може бути членом педагогічної ради;

-         Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

 

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається Радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

5.8. Рада гімназії:

-         організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

-         вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

-         затверджує режим роботи гімназії;

-         сприяє формуванню мережі класів гімназії, обговорюючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальним грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-         заслуховує звіт Голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-         вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-         розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-         розглядає питання родинного виховання;

-         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-         сприяє економічній освіті батьків;

-         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учням;

-         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;

-         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначається Радою.