Методична робота в гімназії

Школа українська буде успішна,
якщо до в неї прийде успішний учитель.
Цінності та принципи педагогіки партнерства
Буде покладено в основу оновленої системи
професійного розвитку вчителя.
«Нова українська школа»

 

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив Луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького продовжує роботу над науково-методичною проблемою: «Впровадження інноваційної освітньої технології соціально-педагогічного проектування розвитку обдарованості гімназиста в системі освіти та родини в рамках роботи Школи сприяння здоров’ю»та над вирішенням наступних проблемних завдань:

 • забезпечення сучасної якісної освіти та національного виховання через проектування розвитку обдарованості гімназиста в системі освіти та родини;
 • проектування особистісного розвитку школярів шляхом використання психолого-педагогічних та здоров’язбережувальних технологій;
 • розвиток творчого потенціалу вчителя через поєднання інформаційного середовища із сучасними психолого-педагогічними технологіями;
 • підвищення життєвої активності учнів гімназії шляхом взаємодії з природним, предметним та соціокультурним середовищем.

 

Робота над науково-методичною проблемою є поштовхом для формування форм і функціональних структур з підготовки вчителя, який має свободу творчості й розвивається професійно. Щороку у вересні наказом по закладу затверджується структура та схема науково-методичної роботи, плани роботи методичних об’єднань, семінарів-практикумів, творчих груп, школи молодого педагога.

Створена у гімназії структура методичної роботи практично працює напостійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури вчителя. Цьому значною мірою сприяє робота методичного об’єднання (у гімназії функціонує 13 методичних об’єднань), бо саме тут учитель вчиться брати на себе відповідальність у виявленні, вирішенні та попередженні педагогічних проблем, спроектовує свою майбутню діяльність, відшуковує нові творчі педагогічні здобутки. Кожне методичне об’єднання працює над конкретною проблемною темою в рамках загальної проблемної теми гімназії:

Методичне об’єднання вчителів української словесності

Забезпечення якісної мовної освіти методом розвитку творчих компетенцій учнів з використанням новітніх систем і методик, сучасних інформаційних та здоров’язбережувальних педагогічних технологій.

Формування духовного і морального здоров’я на уроках української літератури.

 Методичне об’єднання  вчителів математики

Розвиток творчої обдарованості гімназиста в процесі викладання математики шляхом впровадження активних методів навчання та нових освітніх технологій.

Методичне об’єднання  вчителів фізики та інформатики

 

Розвиток творчої обдарованості гімназиста в процесі викладання фізики та інформатики шляхом впровадження активних методів навчання та нових освітніх технологій.

Методичне об’єднання  вчителів фізичної культури

Формування культури здоров’я та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Методичне об’єднання  вчителів англійської і французької мов

Запровадження в навчання інноваційних освітніх технологій, що спрямовані на наближення до стандартів мовної освіти ЄС.

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов

Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови як засіб успішного оволодіння іншомовним спілкуванням, що передбачає розвиток творчої особистості учнів.

Методичне об’єднання вчителів зарубіжної літератури

Розвиток творчо зорієнтованої особистості на основі інтенсифікації навчально-виховного процесу.

Методичне об’єднання  вчителів естетично-прикладного циклу

Виховання світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини.

Методичне об’єднання  вчителів початкових класів

 

Розвиток особистості учня та творчості вчителя шляхом впровадження інноваційних та здоров’язбережувальних технологій.

Методичне об’єднання вихователів ГПД

Створення сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості школяра шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій у режимі роботи групи продовженого дня.

Методичне об’єднання  вчителів природничих дисциплін

 

Розвиток обдарованості гімназиста шляхом активізації пізнавального інтересу на уроках природничого циклу.

Методичне об’єднання  вчителів суспільних дисциплін

 

Формування провідних життєвих компетентностей як складових розвитку обдарованості гімназистів.

Методичне об’єднання  класних керівників

Національно-патріотичне виховання учнівської молоді на засадах загальнолюдських, громадянських, поліокультурних цінностей та формування життєвої активності гімназистів засобами історичної та культурної спадщини в умовах Школи сприяння здоров’ю.

 

На засіданнях методичних об’єднань розглядаються питання вдосконалення сучасного уроку, використання новітніх інформаційних, комунікативних ігрових технологій, вироблення вимог та рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи з обдарованими дітьми та інші питання сучасної школи. Керують ними компетентні спеціалісти, здатні створити діяльну і творчу команду для досягнення спільної мети: Коробенко Г.П., Шеретюк Н.В., Баранович О.О., Емма Л.В., Бондарук С.В., Переведенець К.П., Сухоставська А.В., Семенюк А.С., Гардізон А.Т., Шепель С.С., Бердоус Н.О., Клімович Н.Я., Пеніщук О.В.

Максимально організуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами у гімназії є методичний кабінет (каб.26 «Науково-методичний центр»). Тут можна отримати інформаційну підтримку діяльності структурних підрозділів методичної служби, із створеного банку даних дізнатися про програмно-методичне та нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу, ознайомитися із матеріалами методичних заходів; зберігаються папки з досвіду роботи вчителів, особисті напрацювання педагогів. Створені портфоліо кожного методичного об’єднання, що містять чіткі посилання щодо новітніх технологій, аналіз фахового та наукового потенціалу, перспективи розвитку педагога, моніторинг його діяльності; каталог дидактичних та методичних матеріалів; документація методичних об’єднань (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів). Кабінет обладнано комп’ютеризованим робочим місцем, підключенодо мережі Інтернет, що дає можливість для пошуку необхідної інформації педагогами.

 

 

Важливою ефективною формою методичної роботи є самоосвіта педагогів. Дирекція гімназії створює всі можливі умови для самоосвітньої діяльності. Одним із видів самоосвітньої діяльності є робота над науково-методичною проблемою кожного педагога. Всі вчителі включені до системи колективної діяльності, внаслідок чого забезпечується неперервність і систематичність самоосвітньої роботи.Підсумки самоосвітньої діяльності підбиваються різними способами: проведення предметних тижнів, показових уроків, у виступах на семінарах та конференціях різних рівнів, участь у засіданнях методичних об’єднань, виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів гімназії», де зі змістом проведеної роботи вчителя можуть ознайомитися всі бажаючі (колеги, батьки, учні, студенти, які проходять педагогічну практику у стінах гімназії).

 

 

Сприяє ґрунтовній самоосвіті педагогів передплата фахової, методичної та періодичної літератури, яка здійснюється в гімназії. З листопада 2012 року відновлено випуск інформаційно-методичного журналу «Промінь»,спрямованого на висвітлення інтересів учителя, його професійних навичок,педагогічних міркувань щодо викладання предмета.

 

P1220379

 

 

Колегія науково-методичного центу гімназії, до складу якої входять заступники директора з навчально-виховної роботи, досвідчені вчителі, є колективним координатором здійснення відповідної діяльності. На засіданнях колегії розглядаються питання про: підвищення кваліфікації вчителів; проходження атестації; проведення шкільних олімпіад із базових дисциплін; аналіз методичної роботи; моніторинг якості освіти за семестри; результати реалізації наставницьких планів із молодими спеціалістами; хід виконання програми «Вчитель»; роботу педагогічного колективу над методичною проблемою; захист науково-методичних доробок педагогів; затвердження матеріалів до інформаційно-методичного журналу «Промінь»; форми узагальнення вивченого досвіду вчителів, що атестуються.

 

 

IMG_2840

 

До річного плану роботи навчального закладу на кожний рік окремо включено план роботи з молодими педагогами; затверджено Положення про школу молодого педагога. З вересня видається наказ по гімназії про організацію наставництва.

 

 

У 2016-2017 навчальному році кількість молодих спеціалістів становить 11. Тема, над якою працюють і молоді вчителі, і їх наставники у цьому навчальному році, – «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня». Результативність роботи з молодими спеціалістами свідчить їхнє прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.

 

 

 

Щорічно педагоги гімназії представляють свої доробки на виставку дидактичних і методичних досягнень, презентуючи свій професійний стиль роботи.

 

Роль методичного кабінету

в організації супроводу творчого зростання вчителя

Своєрідним центром розвитку творчих ініціатив педагогів, лабораторією, де плекаються таланти, створюються умови для реалізації авторських напрацювань наставників є методичний кабінет навчального закладу.

І як науково-методична установа набуває функцій сервісного центру, де заступник керівника навчального закладу з методичної роботи сьогодні виконує роль менеджера, експериментатора, модератора, здатного до створення мережевого багатофункціонального комплексу, спрямованого на науково-методичну, інформаційну, консультативну та комунікативну допомогу педагогічним працівникам.

Функціонування методичного кабінету в гімназії скероване на вирішення важливих завдань:

 

 • надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності (на виконання наказу управління освіти «Про курсову перепідготовку педагогічних працівників навчальних закладів на навчальний рік» видаються відповідні накази, які, за попередньо складеними перспективним та річним планом атестації, курсової перепідготовки педагогів, відображають та регулюють даний вид забезпечення професійного росту педагогів гімназії);

 

 • створення умов для розвитку самоосвіти педагогів (уже три роки поспіль методичний кабінет гімназії скеровує вчителів на створення свого професійного порт фоліо, яке допомагає проаналізувати свої надбання, побачити упущення, скорегувати власну діяльність; у гімназії удосконаленню фахового рівня педагога сприяє функціонування систем «Персонал» та «Універсал»;

 

 • пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення досвіду вчителів (педагогічною радою, колегією науково-методичного центру розглядаються питання вивчення досвіду тих учителів, які запропоновані колективом на присвоєння звання «методист», а також наказом по гімназії узаконюються підстави вивчення системи роботи тих педагогів, які атестуються на присвоєння звання «старший учитель»; методичний кабінет гімназії координаційний центр удосконалення професійної майстерності наставників. На базі навчального закладу діють авторська школа «Музей «Світлиця» як колиска духовності молодших школярів», керівник Возняк Л. А., вчитель-методист, опорні школи з проблеми «Впровадження елементів здоров'язбережувальних освітніх технологій у початковій школі», керівник Бакунець О. А., вчитель-методист, «Підготовка учнів до олімпіади з інформатики», керівник Омелян П.П., вчитель-методист, «Шляхи формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури», керівник Чернюгова Н.В., вчитель-методист, «Формування компетентнісного підходу у процесі вивчення польської мови як другої іноземної», керівник Зінчук С.О., «Інтеграція хімії в курсі природничих дисциплін», керівник Гузар Н. Л., вчитель-методистшколи молодого педагога вчителів української мови і літератури, керівник Лукановська Т.В., вчитель-методист, вчителів економіки, керівник Карплюк О. С., вчитель-методист, класного керівника, керівник Пеніщук О. В., вчитель-методист);

 

 • розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення освітнього простору (педагогами створені веб-ресурси);

 

 • упровадження в практику роботи нових технологій у різних інформаційно-методичних формах – колективних, групових, індивідуальних (функціонує творча група з питання реалізації проблемного питання гімназії, проблемні семінари, семінари-практикуми, у 2014 році розпочав функціонування форум «Творчий учитель»)

 

 • робота з молодими педагогами (при методичному кабінеті гімназії створена школа молодого педагога, організовано наставництво із числа майстрів педагогічної справи; однією із форм організації такої діяльності є робота семінару-практикуму «Діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу в контексті вимог нового Державного стандарту»; молоді педагоги є учасниками семінару, вчаться робити самоаналіз проведених уроків, укладають алгоритм осбистісно орієнтованого уроку);

 

 • участь педагогів у фахових змаганнях, виставках (важливим ресурсом самореалізації учителя є фахові конкурси, особливо всеукраїнський «Учитель року», у гімназії напрацьований позитивний досвід; важливу роль у самореалізації професійних надбань мають презентації авторських доробок «Творчі сходинки педагогів гімназії, у методичному кабінеті представляються експонати, які готують педагоги гімназії»);

 

 • активізація видавничої діяльності (методичний кабінет гімназії скеровує своїх учителів на презентацію авторських робіт у фахових виданнях всеукраїнського рівня, зокрема у журналі «Відкритий урок», в інформаційно-методичному віснику «Освітні горизонти», до «Педагогічного пошуку ВІППО»).

Для методичного кабінету в гімназії відведено окреме приміщення, він естетично оформлений, обладнано місця для самостійної роботи вчителів, є доступ до мережі «Інтернет». Структура й наповнюваність кабінету продумано та створено так, що матеріали, які знаходяться та зберігаються в ньому, розміщені раціонально та зручно для використання.

Робота методичного кабінету гімназії допомагає вчителеві зорієнтуватися в потоці інформації, адміністрації – оперативно прийняти виважене управлінське рішення, координувати фахову діяльність кожного педагога, прогнозувати розвиток гімназії на перспективу. У цьому допомагають матеріали, наявні у методичному кабінеті, створені куточки з питань атестації педагогів, реалізації завдань педради, колегії науково-методичного центру.

Методичний кабінет гімназії – студія, де кожен педагог позиціонується як творча особистість, де шліфується вчительський талант. Це справді творча лабораторія, яка потребує і нас, керівників, креативних, сумлінних, вміючи, далекоглядних.

 

Семінар директорів "Парситипативні технології в освіті"